Naisc

Soláthraíonn an leathanach gréasáin seo naisc chuig láithreáin ghréasáin éagsúla a bhaineann le cúrsaí pinsin.

Eagraíochtaí Pinsean

An Chomhairle Pinsean
www.pensionscouncil.ie

Comhlachas Cistí Pinsin na hÉireann
www.iapf.ie

Institiúid Bainistíochta Pinsean na hÉireann
www.iipm.ie

An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean
www.fspo.ie

Cumann Achtúirí na hÉireann
www.actuaries.ie

Comhlachtaí Rialtais na hÉireann

An Roinn Cosanta Sóisialta
www.gov.ie/welfareandwork

Ioncam
www.revenue.ie

Eolas ar Sheirbhísí Rialtais
www.gov.ie.

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
www.per.gov.ie

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
www.dbei.gov.ie

An Roinn Airgeadais
www.finance.gov.ie

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
www.justice.ie

Ionad Faisnéise Pinsean Státseirbhís na hÉireann
www.cspensions.gov.ie

Faisnéis do Shaoránaigh
www.citizensinformation.ie

An Coimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre
www.workplacerelations.ie

Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie

Naisc Úsáideacha Eile

Banc Ceannais na hÉireann
www.centralbank.ie

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
www.ccpc.ie

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
www.ihrec.ie

IBEC
www.ibec.ie

Comhdháil Ceardchumann na hÉireann
www.ictu.ie

Bróicéirí Éireann 
www.brokersireland.ie

Insurance Ireland
http://www.insuranceireland.eu

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
www.legalaidboard.ie

Comhairle Pleanála Scoir na hÉireann
www.rpc.ie

Cumann Tomhaltóirí na hÉireann
www.thecai.ie

Naisc Idirnáisiúnta

An tAontas Eorpach
www.europa.eu/

De Nederlandsche Bank
http://www.dnb.nl/en/home/index.jsp

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus (ÚEÁPG)
https://eiopa.europa.eu/

Eagraíocht Idirnáisiúnta na Maoirseoirí Pinsin (IOPS)
www.iopsweb.org

Comhlachas na bPinsean agus Coigiltis Saoil
www.plsa.co.uk

An Rialtóir Pinsean RA
www.thepensionsregulator.gov.uk

Ombudsman na bPinsean – an RA
www.pensions-ombudsman.org.uk

An Foras um Beartais Pinsean
www.pensionspolicyinstitute.org.uk

An Foras Bainistíochta Pinsean
www.pensions-pmi.org.uk

An tSeirbhís Rianaithe Pinsean RA
http://www.thepensionservice.gov.uk/atoz/atozdetailed/pensiontracing.asp

Seirbhís an Ombudsman Airgeadais
http://www.financial-ombudsman.org.uk/