Gluais téarmaí pinsin

Roghnaigh litir thíos chun léim chuig téarmaí gluaise a thosaíonn leis an litir sin.Laghdú

1. Córas faoina laghdaítear an aisce is iníoctha ar scor nó ar bhás de mhéid a ríomhtar faoi threoir na tréimhse nár ranníoc duine le scéim pinsean céilí agus leanaí lena linn. Déantar maolú fiú maidir le seirbhís roimh thabhairt isteach scéimeanna den sórt sin, nuair nach bhféadfaí ranníoc a dhéanamh leo. Go praiticiúil, caitear le laghdú ag aois scoir mar ranníocaíocht speisialta agus tá faoiseamh cánach air.

2. Úsáidtear an téarma ‘lacáiste’ freisin chun cur síos a dhéanamh ar laghdú ar phinsean seirbhíseach poiblí a athfhostaítear sa tseirbhís phoiblí tar éis tús a chur lena phinsean – ní féidir leo níos mó ná a choibhéis de thuarastal lánaimseartha a fháil ó. an dá fhoinse le chéile.

Ráta fabhraithe

Cuirtear an ráta ar a dtógtar sochar pinsin mar sheirbhís inphinsin i gcrích i scéim sochair shainithe. Is minic a chuirtear in iúl é mar chodán den tuarastal inphinsin m.sh., 1/60 do gach bliain seirbhíse.

Sochair fabhraithe (ar a dtugtar ‘cearta fabhraithe’ freisin)

Sochair tuillte i leith seirbhíse suas go pointe áirithe ama, bíodh sé dílsithe nó ná bíodh. Féadfar na sochair seo a ríomh i ndáil le tuilleamh reatha nó tuilleamh réamh-mheasta agus d’fhéadfaí lamháltais a dhéanamh freisin do mhéaduithe dá bhforáiltear i rialacha na scéime nó sa reachtaíocht.

Ball gníomhach

Ball de scéim pinsin atá i 'seirbhís ináirithe', .i. san fhostaíocht lena mbaineann an scéim faoi láthair, agus atá ag bailiú sochair scoir.

Toimhdí achtúireacha

Agus luach láithreach á chur ar na sochair go léir sa todhchaí iníoctha ó scéim shochair shainithe, déanfaidh achtúire na scéime boinn tuisceana faoi rudaí cosúil le boilsciú sa todhchaí, méaduithe tuarastail, básmhaireacht na mball agus an ráta toraidh infheistíochta ar shócmhainní na scéime. Tá na boinn tuisceana seo mar bhonn le luacháil achtúireach nó ríomh achtúireach eile. Úsáidtear toimhdí achtúireacha freisin agus luach ciste pinsin le ranníocaíochtaí sainithe á réamh-mheasta ag am scoir, agus an méid pinsin a d’fhéadfadh duine a cheannach lena chiste pinsin.

Easnamh/barrachas achtúireach

I gcomhthéacs scéime le sochar sainithe, is é seo an difríocht idir luach shócmhainní scéime agus luach reatha dhliteanais scéime (.i. oibleagáidí íocaíochta sochair sa todhchaí) faoi thacar áirithe de thoimhdí luachála. Athróidh na boinn tuisceana luachála ag brath ar chuspóir na luachála achtúireach agus ar dháta na luachála, m.sh., d’fhéadfaí an luacháil a dhéanamh chun críocha caighdeánacha maoinithe reachtúla, chun ráta na ranníocaíochtaí sa todhchaí a theastaíonn ón bhfostóir agus ó na comhaltaí a ríomh nó i. chun barrachas nó easnamh na scéime pinsin a thuairisciú i gcuntais urraitheora na scéime.

Deimhniú maoinithe achtúireach (AFC)

Deimhniú nach mór d’iontaobhaithe scéim shochair shainithe a chur faoi bhráid an Údaráis Pinsean gach trí bliana ar a laghad. Tá sé ullmhaithe agus sínithe ag achtúire. Léiríonn an deimhniú cibé an bhfuil nó nach bhfuil sócmhainní leordhóthanacha ag scéim ag dáta áirithe chun soláthar a dhéanamh do dhliteanais na scéime maidir le pinsin fabhraithe, dá ndéanfaí an scéim a fhoirceannadh (foirceannadh) ar dháta an deimhnithe. Ní mór na dliteanais a ríomh de réir fhorálacha caighdeán maoinithe Acht na bPinsean.

Laghdú achtúireach

Laghdú déanta ar phinsean fabhraithe comhalta chun aon chostais bhreise nó athruithe a thagann chun cinn maidir le híocaíocht an phinsin sin a fhritháireamh (m.sh. má tá an pinsean le híoc níos luaithe ná mar a ceapadh) agus/nó chun easnamh sa reachtaíocht a léiriú. leibhéal maoinithe na scéime pinsin.

Luacháil achtúireach

Measúnú ag achtúire ar chumas scéime pinsin le sochar sainithe a oibleagáidí sochair nó gealltanais sochair a chomhlíonadh. Féadfar luacháil achtúireach a dhéanamh chun críocha:

  • na ranníocaíochtaí todhchaíochta a chinneadh a theastaíonn chun na sochair a gealladh a íoc agus an tuarascáil luachála achtúireach a cheanglaítear faoi alt 56 d’Acht na bPinsean a ullmhú (dá ngairtear an luacháil ‘leanúnach’);
  • measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh fhorálacha an chaighdeáin mhaoinithe reachtúla in Acht na bPinsean agus deimhniú maoinithe achtúireach a ullmhú (dá ngairtear an 'luacháil chaighdeánach maoinithe'); nó
  • Sócmhainn (barrachas) nó dliteanas (easnamh) na scéime pinsin a thuairisciú i gcuntais chuideachta an urraitheora/na n-urraitheoirí scéime (dá ngairtear an ‘luacháil chuntasaíochta’).

Luach achtúireach

Maidir le scéim pinsin, ciallaíonn sé an luach a chuireann achtúire na scéime pinsin ar shochair scéime pinsin lena mbaineann meastachán a dhéanamh ar mhéid agus ar uainiú na n-íocaíochtaí sochair dóchúla ón scéim amach anseo (pinsin agus cnapshuimeanna). Is é an luach achtúireach luach an lae inniu ar gach sochar todhchaí atá iníoctha le baill scéime pinsin, ag cur san áireamh toimhdí faoi arduithe tuarastail sa todhchaí, boilsciú sa todhchaí, drochshláinte sa todhchaí agus rátaí básmhaireachta na gcomhaltaí, chomh maith leis an toradh infheistíochta ionchais ar scéim pinsean. sócmhainní.

Achtúire

An duine aonair ceaptha ag iontaobhaithe scéime pinsin ghairme chun luachálacha achtúireach a dhéanamh agus comhairle a thabhairt ar chúrsaí maoinithe.

Blianta breise

Soláthar roinnt scéimeanna sochair shainithe chun seirbhís inphinsin bhreise a thógáil mar mhalairt ar ranníocaíochtaí breise. Is minic a dtugtar ‘seirbhís bharúlach a cheannach’ air i scéimeanna pinsin na hearnála poiblí.

Ranníocaíochtaí deonacha breise (AVCanna)

Ranníocaíochtaí breise íoctha ag ball de scéim pinsean ceirde chun sochair a fháil de bhreis ar na cinn atá leagtha amach i rialacha na scéime. Sa chás nach gceadaíonn scéim pinsean ceirde do chomhaltaí AVCanna a dhéanamh, ní mór don fhostóir cuntas coigiltis scoir pearsanta caighdeánach a thairiscint chun na críche seo.

Conradh riaracháin

Ní mór d’iontaobhaithe scéime pinsin comhaontú (conradh) scríofa atá infheidhmithe le dlí a dhéanamh le gach soláthraí seirbhíse den scéim pinsin, ag sainiú go soiléir cearta agus oibleagáidí na n-iontaobhaithe agus an tsoláthraí seirbhíse araon. An tÚdarás Pinsean Cód Cleachtais d'iontaobhaithe liostaítear míreanna sonracha atá le cur san áireamh i gconarthaí le soláthraithe seirbhísí seachfhoinsithe agus liostaítear míreanna sonracha breise le cur san áireamh nuair a bhíonn seirbhísí riaracháin á soláthar. Féach freisin alt 64AM d’Acht na bPinsean.

Beartas riaracháin

Caithfidh iontaobhaithe scéime pinsin polasaí riaracháin scríofa a fhaomhadh agus a choinneáil. An tÚdarás Pinsean Cód Cleachtais d'iontaobhaithe leagann sé amach na réimsí a chaithfidh an beartas riaracháin a chlúdach. Ní mór d’iontaobhaithe fianaise scríofa a choinneáil chun a léiriú gur cloíodh leis an mbeartas riaracháin agus go ndearnadh athbhreithniú air go tréimhsiúil agus gach trí bliana ar a laghad. Féach freisin ailt 64AB(5), (6) agus (7) d'Acht na bPinsean.

Fógra comhairleach

Is éard is fógra comhairleach ann ná fógra ón Údarás Pinsean a thugann comhairle d’iontaobhaithe faoi ghníomhartha feabhais a chaithfidh siad a dhéanamh. Eiseoidh an tÚdarás fógra comhairleach:

(a) go gcreideann an tÚdarás go bhfuil ag mainneachtain ar na hiontaobhaithe i ndáil lena ndualgais rialachais, na ceanglais a bhaineann le foinsiú allamuigh agus/nó a ndualgais faoi Chuid IIA d’Acht na bPinsean, nó

(b) tá athbhreithniú maoirseachta déanta ag an Údarás ar scéim pinsean agus creideann sé go bhfuil laige agus/nó easnamh amháin nó níos mó ann.

Ní mór go mbeadh faisnéis shonrach san fhógra comhairleach maidir leis an gceanglas/na ceanglais dhlíthiúla ar leith nach bhfuiltear á gcomhlíonadh nó an laige nó an t-easnamh atá ann, na fáthanna a gcreideann an tÚdarás go bhfuil ag teip ar na hiontaobhaithe, an gníomh leasúcháin is gá agus na spriocdhátaí atá i bhfeidhm. Is réamhchéim iad fógraí comhairleacha sula bhféadfaí tuilleadh forghníomhaithe a dhéanamh. Féadfaidh an tÚdarás imeachtaí a thionscnamh fós a bhaineann le sárú reachtaíochta tar éis fógra comhairleach a bheith eisithe. Tarraingeoidh an tÚdarás siar fógra comhairleach sa chás go bhfuil gníomh feabhais déanta ag na hiontaobhaithe. Féach freisin alt 26M d’Acht na bPinsean.

Talamh aoise

Is idirdhealú ar fhoras aoise é idirdhealú trí thagairt d'aois.

Socrú eile

Tá go leor ball de scéimeanna pinsean gairme i dteideal a bheith rannpháirteach i roghnú iontaobhaithe a scéime. Tá an ‘socrú eile’ ar cheann de na modhanna atá leagtha amach i rialacháin trína bhféadfaidh comhaltaí a bheith rannpháirteach i roghnú iontaobhaithe. Faoin socrú malartach seo, ainmníonn an fostóir duine nó daoine a bheartaíonn siad a cheapadh mar iontaobhaí(í), agus iarrtar ar chomhaltaí moltaí an fhostóra a cheadú. Má dhiúltaíonn na comhaltaí do na moltaí seo, reáchtálfar toghchán faoin ‘socrú caighdeánach’. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach le do thoil do threoir an Údaráis Pinsean 'Rannpháirtíocht na mball i roghnú na n-iontaobhaithe', atá ar fáil anseo. Chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil faoin reachtaíocht a rialaíonn an próiseas, féach le do thoil nótaí treorach an Údaráis um Pinsin ar 'Rannpháirtíocht na gcomhaltaí i roghnú daoine lena gceapadh mar iontaobhaithe', ar fáil. anseo.

Ráiteas comhlíonta bliantúil (Ráiteas comhlíonta Cuid VIB)

Ní mór d’iontaobhaithe scéimeanna pinsin ráiteas comhlíonta bliantúil (ACS) a ullmhú tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir gach bliain. Ní mór go mbeadh faisnéis san ACS atá sonraithe ag an Údarás Pinsean maidir le Cuid VIB d'Acht na bPinsean (gníomhaíochtaí rialaithe). Caithfidh beirt iontaobhaithe ar a laghad an ACS a dheimhniú maidir le cruinneas agus iomláine. Tá an fhoirm ACS ar fáil ar an alt foirmeacha de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Tuarascáil Bhliantúil

Ceanglaíonn Acht na bPinsean ar iontaobhaithe scéimeanna pinsin faisnéis a chur in iúl faoina scéim ar bhonn bliantúil, mar na páirtithe a bhfuil baint acu le reáchtáil na scéime, líon chomhaltaí na scéime, forbairt airgeadais na scéime agus ráiteas faoin staid mhaoinithe. sócmhainneacht na scéime (má bhaineann). Tá ábhar na tuarascála bliantúla sonraithe sna Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise), 2006, arna leasú.

Roimhe seo, bhí na CBS iontaobhais beaga díolmhaithe ón gceanglas tuarascáil bhliantúil a ullmhú. Mar sin féin, bhain Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Pinsin Ghairme), 2021, an díolúine seo. Ceanglaítear ar RAC iontaobhais bheaga tuarascáil bhliantúil a ullmhú ó 2022 ar aghaidh.

Blianacht

Ioncam scoir ráthaithe ar feadh a saoil a íoctar ag eatraimh sonraithe go dtí imeacht ar leith (go hiondúil bás an duine a fhaigheann an bhlianacht). De ghnáth ceannaítear blianachtaí ó chuideachta árachais saoil ag am scoir mar chomaoin ar íocaíocht cnapshuime (ó do chiste pinsin).

Ráta(í) blianachta

Braithfidh an leibhéal ioncaim scoir a gheobhaidh tú ar rátaí blianachta nuair a cheannaigh tú blianacht.

Ranníocaí siar cuí

Ciallaíonn aisíocaíochtaí cuí i ndáil le scéim:

(a) i gcás ina bhforáiltear amhlaidh i rialacha na scéime, méid na ranníocaíochtaí comhalta a bheidh dlite don tréimhse
lena mbaineann, de réir an ráta ranníocaíochta iomchuí a bheidh i bhfeidhm le linn na tréimhse sin arna ríomh faoi threoir an
tuarastal atá i bhfeidhm ag an am a bhfuil na ranníocaíochtaí á n-íoc, nó

(b) in aon chás eile, méid na ranníocaíochtaí atá dlite, arna ríomh i gcomhréir le rialacha na scéime,
ó thosach na tréimhse a ndeonaítear cead isteach sa scéim ina leith.

Ciste scoir ceadaithe (ARF)

Is éard is ciste scoir ceadaithe (ARF) ann ná ciste infheistíochta iarscoir a úsáidtear go hiondúil ag baill scéime ranníocaíochta sainithe agus sealbhóirí cuntais choigiltis scoir phearsanta ag am scoir chun aon chistí scoir atá fágtha tar éis airgead saor ó cháin a ghlacadh a infheistiú, mar mhalairt ar bhlianacht a cheannach. Is féidir na cistí a aistrítear chuig ARF a tharraingt anuas ar bhealach solúbtha le linn scoir. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi ARFanna, m.sh., cé atá in ann rochtain a fháil orthu, conas a ghearrtar cáin ar aistarraingtí agus cad a tharlaíonn ar bhás shealbhóir ARF, a iarraidh ar sholáthraí ARF. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar an Lámhleabhar Pinsin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Scéim cheadaithe

Scéim pinsean ceirde atá ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi Chaibidil I de Chuid 30 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (Caibidil II, Cuid I den Acht Airgeadais, 1972 roimhe seo). Féach freisin ‘scéim cheadaithe dhíolmhaithe’.

Sócmhainní

An mhaoin, infheistíochtaí, airgead tirim agus míreanna eile arb iad iontaobhaithe scéime pinsin na húinéirí dlíthiúla orthu.

Iniúchóir

Duine aonair nó gnólacht a ceapadh chun tuairisc a thabhairt ar chuntais cuideachta nó aonáin eile (cosúil le scéim pinsin).

Méadú

Seo nuair a cheannaítear sochair phinsin bhreise do scéim pinsin de bhreis ar ghnáth-theidlíochtaí scéime. Is gnách go n-íocann an fostóir nó an scéim phinsin astu.

Ceardchumann údaraithe

Ceardchumann a bhfuil ceadúnas caibidlíochta aige faoi Achtanna na gCeardchumann agus a dhéanann ionadaíocht ar bhaill na scéime pinsin.

Scéim meántuilleamh (ar a dtugtar ‘scéim meánghairme’ freisin)

Scéim le sochar sainithe ina sainmhínítear tuarastal inphinsin ag meán do thuillimh ar feadh do ghairm bheatha seachas ag tuilleamh na mblianta deiridh.