Eolas d'fhostóirí

Is gnách go mbunaíonn fostóirí scéimeanna pinsin ghairme, nó pinsin chuideachta mar a thugtar orthu uaireanta, chun sochair scoir agus báis a sholáthar dá bhfostaithe. Níl aon oibleagáid dhlíthiúil ar fhostóir scéim pinsean ceirde a bhunú.

Má bhunaíonn fostóir scéim pinsean ceirde dá bhfostaithe, tá roinnt oibleagáidí ar an bhfostóir nach mór dóibh a chomhlíonadh chun an reachtaíocht agus na rialacháin ábhartha a chomhlíonadh.

Mura n-oibríonn fostóir scéim pinsean ceirde nó má tá srianta áirithe i bhfeidhm ar a scéim, ní mór dóibh a chinntiú de réir an dlí go bhfuil rochtain ag a bhfostaithe ar chuntas caighdeánach coigiltis scoir pearsanta (CCSP) amháin ar a laghad. Ní mór d’fhostóir a bhfuil sé de dhualgas air rochtain CCPS a sholáthar ar an mbealach seo roinnt riachtanas sonraithe breise a chomhlíonadh, lena n-áirítear oibleagáidí áirithe íocaíochta agus nochta.

Tá sonraí ar dhualgais fostóra agus faisnéis maidir leis na cineálacha pleananna pinsin is féidir leat a chur ar bun do d’fhostaithe – scéimeanna pinsean ceirde agus CCSP – ar fáil faoi ‘Seicliostaí agus treoracha’.

Tá faisnéis ábhartha eile a bhaineann le hoibleagáidí fostóra faoi Acht na bPinsean agus na rialacháin chomhfhreagracha, ar fáil freisin faoi bharra nascleanúna an leathanaigh seo.