Nochtuithe cosanta

Is éard is nochtadh cosanta ann ná nochtadh faisnéise a bhfuil claonadh ann, i dtuairim réasúnach oibrí, éagóir ábhartha amháin nó níos mó a thaispeáint a tháinig ar aird an oibrí i gcomhthéacs a bhaineann leis an obair agus a nochtar ar an modh atá leagtha amach sa An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 arna leasú ag an An tAcht um Nochtadh Cosanta 2022 (Acht 2014 agus Acht 2022, faoi seach).

Féadfaidh oibrí nochtadh cosanta a dhéanamh do 'dhuine forordaithe' i gcúinsí áirithe, agus leas á bhaint as fostaíocht shuntasach agus cosaintí eile má ghearrann fostóir pionós air/uirthi as é sin a dhéanamh. Chun leas a bhaint as na cosaintí, áfach, ní mór do nochtadh cosanta teacht faoin sainmhíniú ar nochtadh cosanta mar atá leagtha amach sa reachtaíocht.

Tá sé forordaithe ag an Rialtóir Pinsean faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014 nochtadh cosanta a fháil maidir le gach ábhar a bhaineann le faireachán agus maoirsiú ar oibriú na Acht na bPinsean 1990.

Míchearta ábhartha

Is féidir le hoibrí nochtadh cosanta a dhéanamh má chreideann sé le réasún gur tharla éagóir ábhartha a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

  • Cionta coiriúla.
  • Mainneachtain oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh.
  • Iomrall ceartais.
  • Sláinte agus sábháilteacht a chur i mbaol.
  • Damáiste don chomhshaol.
  • Úsáid neamhdhleathach nó mhíchuí cistí poiblí.
  • Iompar leatromach, leatromach nó iompar arb ionann é agus mór-mhíbhainistíocht ag comhlacht poiblí.
  • Sáruithe ar dhlí an AE.
  • Fianaise a cheilt nó a scriosadh.

Ba cheart a aithint nach bhfuil sé éigeantach d’oibrí nochtadh cosanta a dhéanamh, ach ní scaoiltear le hAcht 2014 ná le hAcht 2022 oibrí ó aon oibleagáidí tuairiscithe sainordaitheacha atá leagtha amach sa reachtaíocht, amhail na cinn atá sa reachtaíocht. Acht na bPinsean.

Conas nochtadh cosanta a dhéanamh don Rialtóir Pinsean

Más mian leat nochtadh cosanta a dhéanamh, is féidir leat é sin a dhéanamh trí ríomhphost protectdisclosures@pensionsauthority.ie. Tá sonraí ba chóir a chur san áireamh i nochtadh leagtha amach inár “Beartas agus nós imeachta maidir le nochtadh cosanta arna dhéanamh ag duine seachtrach” i réimse na gcomhad gaolmhar.