Polasaí

Tá freagracht reachtúil ar an Údarás Pinsean comhairle a chur ar an Aire Coimirce Sóisialaí, ar a (hiarratas) nó as a stuaim féin, ar gach ábhar a bhaineann le pinsin go ginearálta. Faoi straitéis an Údaráis don tréimhse 2022 go 2024, tá sé mar aidhm ag an Údarás a bheith ina fhoinse luachmhar comhairle agus eolais pinsin don Roinn Coimirce Sóisialaí agus don Rialtas i gcoitinne.

Tá tuarascálacha/páipéir bheartais éagsúla ar fáil faoi ‘Nasc(naisc) Ghaolmhara’ thíos.