Struchtúr eagraíochtúil

Is comhlacht reachtúil é an tÚdarás Pinsean a bunaíodh faoi Acht na bPinsean.

An tÚdarás:

 • maoirsíonn sé comhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe cuntas coigiltis scoir pearsanta (PRSA), riarthóirí cláraithe (RAnna) agus fostóirí,
 • imscrúdaíonn sé sáruithe amhrasta ar Acht na bPinsean,
 • déanann sé iniúchtaí ar an láthair agus iniúchtaí comhlíonta,
 • thionscnaíonn sé ionchúisimh agus smachtbhannaí eile sa chás go bhfaightear amach gur sáraíodh Acht na bPinsean,
 • comhairle bheartais agus tacaíocht theicniúil a sholáthar d’obair an Aire agus na Roinne Coimirce Sóisialaí,
 • soláthraíonn sé faisnéis agus treoir ábhartha don phobal agus dóibh siúd a bhfuil baint acu le pinsin, agus
 • déileálann sé le fiosrúcháin a fhaightear ó chomhaltaí scéime, iontaobhaithe, fostóirí, tionscal na bpinsean, an pobal i gcoitinne agus na meáin. 

Tá an tÚdarás eagraithe mar seo a leanas:

Rialtóir Pinsean

Is é an Rialálaí Pinsean príomhoifigeach feidhmiúcháin an Údaráis Pinsean.

Maoirseacht agus Forfheidhmiú – tá siad freagrach as:

 • sáruithe amhrasta ar Acht na bPinsean a imscrúdú agus smachtbhannaí a thionscnamh nuair is cuí,
 • gníomhaíochtaí maoirseachta agus forfheidhmithe lena n-áirítear iniúchtaí ar an láthair agus iniúchtaí comhlíonta atá deartha chun comhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean a chinntiú,
 • maoirsiú agus próiseáil ar mhaoiniú scéime sochair shainithe agus ar phleananna téarnaimh gaolmhara,
 • táirgí CCSP a chlárú agus a fhaomhadh,
 • riarthóirí cláraithe a cheadú agus a athnuachan, agus
 • ceadú a dheonú do scéimeanna trasteorann.

Teicniúil - atá freagrach as:

 • tacaíocht theicniúil agus comhairle a sholáthar don Údarás,
 • déileáil le gach fiosrúchán faisnéise tosaigh ó chomhaltaí scéime, ó iontaobhaithe, ó fhostóirí, ó thionscal na bpinsean agus ón bpobal i gcoitinne,
 • ábhar na treorach go léir a fhoilsítear, bíodh sé comhairleach nó éigeantach, agus
 • rannchuidiú le agus páirt a ghlacadh i saincheisteanna beartais pinsin AE agus idirnáisiúnta.

Beartas – tá siad freagrach as:

 • na hathruithe is gá a dhearadh agus a chur i bhfeidhm chun éifeacht a thabhairt don Treoir IORP II agus do na hathchóirithe pinsin atá beartaithe ag an Údarás, i.e.
 • caighdeáin rialachais agus bhainistíochta do scéimeanna pinsean a dhréachtú,
 • próisis an Údaráis a fhorbairt chun maoirseacht leanúnach a dhéanamh ar eintitis rialaithe, agus
 • comhairle bheartais a fhoirmliú ar fhorbairt agus ar rialú pinsean agus saincheisteanna gaolmhara trí thaighde, comhairliúchán agus ullmhú páipéir oibre.

Dlí - tá siad freagrach as:

 • comhairle dlí agus seirbhísí tacaíochta a sholáthar don Údarás,
 • cionta achoimre a ionchúiseamh agus smachtbhannaí dlíthiúla eile a ghlacadh faoi Acht na bPinsean, agus
 • seirbhísí rúnaíochta a sholáthar do bhord an Údaráis.

Sonraí – tá siad freagrach as:

 • anailís ar shonraí arna gcur faoi bhráid an Údaráis ó eintitis rialáilte,
 • sonraí agus faisnéis atá ar fáil a thiomsú, agus
 • déileáil le fiosrúcháin sonraí ó aonáin rialáilte.

IT – tá siad freagrach as:

 • an bonneagar crua-earraí agus bogearraí a theastaíonn ón Údarás chun a chuid oibre a dhéanamh, agus
 • forbairt agus cothabháil bhogearraí an Údaráis a úsáidtear chun scéimeanna pinsean a mhaoirsiú. 

An Oifig Bainistíochta Clár (PMO) – tá siad freagrach as:

 • maoirseacht a dhéanamh ar threochlár straitéiseach tionscadal chun IORP II a chur chun feidhme agus gnéithe de chlár oibre an Rialtais um shimpliú agus athchóiriú pinsin,
 • cumas bainistíochta tionscadail agus athraithe a fhorbairt mar chroí-inniúlacht eagraíochtúil, agus
 • a chinntiú go n-úsáidtear modheolaíocht chaighdeánach chomhsheasmhach chun tionscadail a phleanáil agus a chur i gcrích.

Oibríochtaí - tá siad freagrach as:

 • cumarsáid agus seachadadh faisnéise an Údaráis do chomhaltaí scéime, iontaobhaithe, fostóirí, tionscal na bpinsean, an pobal i gcoitinne agus na meáin,
 • buiséadú, bainistíocht airgeadais agus rialuithe,
 • acmhainní daonna, bainistíocht riosca, soláthar agus bainistíocht saoráidí, agus
 • rialachas corparáideach agus beartais agus próisis ghaolmhara a mhaoirsiú.