Eolas

Aithníonn Údarás na bPinsean gur cheart ár n-obair rialála agus forfheidhmithe a chomhlánú le tacaíocht, faisnéis agus treoir a chuidíonn leo siúd a bhfuil baint acu le pinsin a bhainistiú mar iontaobhaithe, riarthóirí, fostóirí agus comhairleoirí tuiscint a fháil ar a gcuid oibleagáidí agus conas iad a chomhlíonadh.

Cuirimid raon cuimsitheach faisnéise agus ábhar treorach ar fáil saor in aisce ar ár suíomh Gréasáin don phobal agus dóibh siúd a bhfuil baint acu le pinsin a nuashonraítear agus a leasaítear chun athruithe ar reachtaíocht agus rialacháin pinsean a léiriú.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Soláthraíonn an tÚdarás seirbhís foláirimh nuachta trí ríomhphost. Más mian leat go gcuirfí ar an eolas tú go huathoibríoch trí ríomhphost maidir le míreanna a cuireadh lenár ‘Nuacht is Déanaí’, cláraigh anseo le do thoil: http://www.pensionsauthority.ie/en/News_by_Email/

I rith na bliana eisíonn an tÚdarás eisiúintí nuachta agus foláirimh ríomhphoist mar gheall ar ghníomhaíocht ionchúisimh, athruithe reachtaíochta nó rialála, imeachtaí faisnéise agus nuair a fhoilsímid ábhar nua faisnéise agus treorach ar ár suíomh Gréasáin.

Fiosrúcháin phinsin ghinearálta

Is féidir le baill scéim pinsean, iontaobhaithe, fostóirí, tionscal na bpinsean, an pobal i gcoitinne agus na meáin fiosrúchán ginearálta a dhéanamh trí:

  • r-phost:  info@pensionsauthority.ie
  • fón: 01-613 1900
  • i scríbhinn chuig: An tÚdarás Pinsean, Teach Verschoyle, 28/30 Sráid an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 KX27
  • glaoch go pearsanta chuig ár n-oifigí.

Fiosrúcháin Chomhaltaí Oireachtais

Ba cheart do chomhaltaí an Oireachtais atá ag lorg eolais maidir leis an Údarás Pinsean nó cúrsaí pinsin a bhfiosrúchán a sheoladh ar ríomhphost chuig oireachtas@pensionsauthority.ie.

Amanna freagartha

Is iad seo a leanas ár sprioc-amanna chun freagra a thabhairt ar fhiosrúcháin ó Chomhaltaí Oireachtais:

  • admháil, lena n-áirítear sonraí teagmhála an bhaill foirne atá ag déileáil leis an gceist: 2 lá oibre
  • freagra substainteach: 14 lá oibre

Déanann an tÚdarás monatóireacht ar gach ceist a fhaightear lena chinntiú go ndéileáiltear leo de réir ár gCairt Chustaiméirí.

Aiseolas agus tuairisciú

Tuairisceoidh an tÚdarás ar chomhlíonadh na gcaighdeán atá leagtha amach, inár dTuarascáil Bhliantúil.