Iarratas rochtana ábhair

Do chearta dlíthiúla

I gcúinsí áirithe, tá cearta agat faoi na Dlíthe Cosanta Sonraí maidir le do shonraí pearsanta mar atá leagtha amach thíos:

Rochtain ar do shonraí pearsanta

Tá sé de cheart agat cóip a iarraidh de na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút mar aon le faisnéis eile faoinár bpróiseáil ar na sonraí pearsanta sin (ar a dtugtar ‘iarratas rochtana ábhair’).

Ceartú do shonraí pearsanta

Tá sé de cheart agat a iarraidh go gceartófar aon sonraí neamhiomlán nó míchruinn atá againn fút nó má tá faisnéis neamhiomlán againn féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfaimid an fhaisnéis a nuashonrú ionas go mbeidh sé iomlán. Seans go mbeidh orainn cruinneas na sonraí nua a sholáthraíonn tú dúinn a fhíorú.

Scriosadh do shonraí pearsanta

Tá sé de cheart agat iarraidh orainn sonraí pearsanta atá againn fút a scriosadh nó a bhaint. B’fhéidir nach mbeimid in ann d’iarratas ar scriosadh a chomhlíonadh ar chúiseanna sonracha dlí, a chuirfear in iúl duit, más infheidhme, tráth d’iarratais.

Cur i gcoinne do shonraí pearsanta a phróiseáil

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne ár bpróiseála ar do shonraí pearsanta chun críocha ar leith. I gcásanna áirithe, féadfaimid a léiriú go bhfuil forais dhlisteanacha láidre againn chun do chuid faisnéise a phróiseáil a sháraíonn do chearta agus do shaoirsí.

Srian le próiseáil do shonraí pearsanta

Tá sé de cheart agat a iarraidh nach ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil a thuilleadh i gcúinsí áirithe.

Aistriú do shonraí pearsanta

Tá sé de cheart agat a iarraidh go n-aistreofaí do shonraí pearsanta chugat féin nó chuig tríú páirtí. Cuirfimid ar fáil duit, nó do thríú páirtí a roghnaigh tú, do shonraí pearsanta i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín.

Toiliú a tharraingt siar

Féadfaidh tú toiliú a tharraingt siar am ar bith a bhfuilimid ag brath ar thoiliú chun do shonraí pearsanta a phróiseáil. Ní dhéanfaidh sé seo difear, áfach, ar dhlíthiúlacht aon phróiseáil a dhéantar sula dtarraingíonn tú do thoiliú siar. Má tharraingíonn tú do thoiliú siar, b’fhéidir nach mbeimid in ann seirbhísí áirithe a sholáthar duit. Cuirfimid in iúl duit más amhlaidh an cás nuair a tharraingíonn tú do thoiliú siar.

Do chearta a fheidhmiú

Más mian leat rochtain a fháil ar do shonraí, líon isteach an fhoirm Iarratas Rochtana Ábhar atá ar fáil faoi 'Comhaid Ghaolmhara' thíos.

Faisnéis a theastaíonn uainn chun iarratais a phróiseáil

B’fhéidir go gcaithfimid faisnéis shonrach a iarraidh uait chun cabhrú linn d’aitheantas a dhearbhú agus do cheart chun do shonraí pearsanta a rochtain (nó aon cheann de do chearta eile a fheidhmiú) a chinntiú. Is beart slándála é seo chun a chinntiú nach nochtar sonraí pearsanta d’aon duine nach bhfuil aon cheart acu iad a fháil. Féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat freisin chun tuilleadh faisnéise a iarraidh ort maidir le d’iarratas chun ár bhfreagra a bhrostú.

táillí

De ghnáth ní bheidh ort táille a íoc chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta (ná chun aon cheann de na cearta eile a fheidhmiú). D’fhéadfaimis táille réasúnta a ghearradh, áfach, má tá d’iarratas gan bhunús, athchleachtach nó iomarcach. Nó, d’fhéadfaimis diúltú d’iarratas a chomhlíonadh sna cúinsí seo.

Amanna freagartha

Déanaimid iarracht freagra a thabhairt ar gach iarratas dlisteanach laistigh de mhí. Uaireanta d’fhéadfadh go dtógfadh sé níos mó ná mí dúinn má bhíonn d’iarratas an-chasta nó má rinne tú roinnt iarratas. Sa chás seo, tabharfaimid fógra duit agus coinneoimid cothrom le dáta tú.

Sonraí teagmhála le haghaidh tuilleadh eolais

Oifigeach Cosanta Sonraí

Tá oifigeach cosanta sonraí an Údaráis (OPO) freagrach as comhlíonadh na nDlíthe um Chosaint Sonraí a chinntiú. Is féidir le daoine aonair a bhfuil ceisteanna acu faoi chomhlíonadh an Údaráis Dlíthe Cosanta Sonraí dul i dteagmháil leis an OCS.

An tÚdarás Pinsean
Teach Verschoyle
28/30 Sráid an Mhóta Íochtarach
2 Baile Átha Cliath
D02 KX27
r-phost: dpo@pensionsauthority.ie
Fón: (01) 613 1900

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

Tá an Coimisiún um Chosaint Sonraí freagrach as seasamh le cearta daoine aonair faoi na Dlíthe Cosanta Sonraí. Is féidir le daoine aonair a bhraitheann go bhfuil sárú á dhéanamh ar a gcearta gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí, a imscrúdóidh an t-ábhar, agus déanfaidh sé cibé céimeanna is gá chun é a réiteach.

21 Cearnóg Mhic Liam Theas
2 Baile Átha Cliath

D02 RD28
www.dataprotection.ie
r-phost: info@dataprotection.ie
Fón: 01 7650100 / 1800437 737