Ráiteas um Chosaint Sonraí

Réamhrá 

Tá an tÚdarás Pinsean tiomanta do chearta agus do phríobháideachas daoine aonair a chosaint i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an GDPR) agus an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 (an DPA). Comhlánaíonn an DPA an GDPR agus déileálann sé go forleathan leis an gcaoi a gcuirfear an GDPR i bhfeidhm in Éirinn. Ar fud an ráitis seo ba cheart glacadh leis go dtagraíonn ‘Dlíthe Cosanta Sonraí’ don GDPR, don DPA agus d’aon reachtaíocht leasaitheach. Tugann Dlíthe um Chosaint Sonraí cearta do dhaoine aonair maidir le príobháideacht a sonraí pearsanta. Forchuireann Dlíthe um Chosaint Sonraí freagrachtaí freisin ar na daoine sin a shealbhaíonn agus a phróiseálann sonraí den sórt sin. Bailíonn, stórálann agus próiseálann an tÚdarás sonraí pearsanta áirithe chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh. Ciallaíonn sonraí pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine beo aitheanta nó inaitheanta.

ráiteas príobháideachta

Is féidir sonraí ar na sonraí pearsanta a phróiseálann an tÚdarás agus conas is féidir le daoine aonair a gcearta a fheidhmiú faoi na Dlíthe Cosanta Sonraí a fháil i ndlíthe an Údaráis. Ráiteas Príobháideachta.

Prionsabail um chosaint sonraí

Tá an tÚdarás tiomanta do chloí leis na prionsabail seo a leanas a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta mar atá leagtha amach sna Dlíthe um Chosaint Sonraí, agus comhlíonadh a léiriú dóibh.

Is iad seo a leanas na sonraí pearsanta:

 • próiseáilte go dleathach, go cothrom agus go trédhearcach
 • a bhailítear chun críocha sainiúla, follasacha agus dlisteanacha
 • leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach don phróiseáil
 • cruinn agus, nuair is gá, coinnithe cothrom le dáta
 • a choimeád i bhfoirm nach féidir an duine is ábhar do na sonraí a shainaithint ach a fhad agus is gá
 • próiseáilte ar bhealach a áirithíonn slándáil chuí

Cearta daoine aonair a mbailítear a gcuid sonraí

Tá an tÚdarás tiomanta do bheartais agus nósanna imeachta cuí a dhearadh agus a chothabháil chun cearta daoine aonair a chosaint mar atá leagtha amach sna Dlíthe Cosanta Sonraí chun:

 • rochtain a fháil ar a sonraí pearsanta
 • a gcuid sonraí pearsanta a cheartú
 • a gcuid sonraí pearsanta a scriosadh
 • srian a chur ar phróiseáil a sonraí pearsanta
 • a gcuid sonraí pearsanta a aistriú
 • agóid i gcoinne phróiseáil a sonraí pearsanta
 • toiliú a tharraingt siar (má táimid ag brath ar thoiliú chun sonraí a phróiseáil)

I gcúinsí nach bhfuil na cearta thuas ar fáil do dhuine aonair mar gheall ar chúiseanna dlíthiúla, cuirfear an chúis in iúl dóibh.

Freagrachtaí an Údaráis

Áirítear ar fhreagrachtaí an Údaráis faoi na Dlíthe Cosanta Sonraí:

 • bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur chun feidhme chun sonraí pearsanta a dhaingniú 
 • comhaontuithe cuí a chur i bhfeidhm le tríú páirtithe a dhéanann rochtain ar na sonraí pearsanta a choinnímid nó a aistrímid sonraí pearsanta chucu
 • bearta cosanta sonraí a chur i bhfeidhm de réir réamhshocraithe nuair a dhearaimid córais agus próisis 
 • measúnuithe tionchair ar chosaint sonraí a dhéanamh agus cineálacha nua próiseála sonraí á ndearadh agus teicneolaíochtaí nua á n-úsáid
 • nósanna imeachta a chothabháil do dhaoine is ábhar do na sonraí chun a gcearta a fheidhmiú faoi Dhlíthe Cosanta Sonraí
 • nósanna imeachta um shárú sonraí pearsanta a chothabháil 
 • ag cinntiú go bhfuil rialachas imleor ar ár bpolasaithe agus nósanna imeachta um chosaint sonraí i bhfeidhm, lena n-áirítear Oifigeach Cosanta Sonraí a cheapadh.

Sonraí teagmhála le haghaidh tuilleadh eolais

Oifigeach Cosanta Sonraí

Tá oifigeach cosanta sonraí an Údaráis (OPO) freagrach as comhlíonadh na nDlíthe um Chosaint Sonraí a chinntiú. Is féidir le daoine aonair a bhfuil ceisteanna acu faoi chomhlíonadh an Údaráis Dlíthe Cosanta Sonraí dul i dteagmháil leis an OCS.

An tÚdarás Pinsean
Teach Verschoyle
28/30 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2,
D02 KX27
r-phost: dpo@pensionsauthority.ie
Fón: (01) 613 1900

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

Tá an Coimisiún um Chosaint Sonraí freagrach as seasamh le cearta daoine aonair faoi na Dlíthe Cosanta Sonraí. Is féidir le daoine aonair a bhraitheann go bhfuil sárú á dhéanamh ar a gcearta gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí, a imscrúdóidh an t-ábhar, agus déanfaidh sé cibé céimeanna is gá chun é a réiteach.

An Coimisiún um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam Theas
2 Baile Átha Cliath
D02 RD28
Éireann

www.dataprotection.ie
r-phost: info@dataprotection.ie
Fón: 01 7650100/1800437 737