Gairmeacha san Údarás Pinsean

Ag obair ag an Údarás Pinsean

Is comhlacht poiblí é an tÚdarás Pinsean a bunaíodh faoi Acht na bPinsean, 1990. Is fostóir comhdheiseanna é an tÚdarás. Tagann ár bhfostaithe ó chúlraí gairmiúla éagsúla san earnáil phríobháideach agus phoiblí araon agus áirítear orthu achtúirí, dlíodóirí, cuntasóirí, speisialtóirí rialála, anailísithe sonraí, comhairleoirí airgeadais cáilithe, riarthóirí pinsin, bainisteoirí infheistíochta, soláthraithe seirbhísí custaiméara, riarthóirí agus innealtóirí bogearraí agus crua-earraí TFC. Trínár gclár leanúnach foghlama agus forbartha, cuirimid deis ar fáil d’fhostaithe na scileanna agus an t-eolas a fhorbairt a theastaíonn chun a róil a chomhlíonadh go héifeachtach agus go héifeachtach chun freastal ar leas an phobail. Tá an tÚdarás tiomanta d'infheistíocht a dhéanamh i saineolas ár bhfostaithe ionas gur féidir leo a ngairmeacha beatha a chur chun cinn inár n-eagraíocht agus níos faide i gcéin.

Tabharfaidh gairm san Údarás Pinsean deis uathúil duit cur le rialáil agus feabhsú phinsin na hÉireann agus do chumas a fhorbairt agus ag an am céanna cur le fís an Údaráis tírdhreach pinsin a bhaint amach, a spreagann coigilteas pinsin trí bheith slán, dea-bhainistithe agus intuigthe.

Obair laethúil an Údaráis

Déanann ár 90 fostaí obair laethúil an Údaráis, ag obair le chéile thar seacht n-aonad gnó mar seo a leanas:

 • Maoirseacht agus Forfheidhmiú (Maoirsiú ar chomhlíonadh Acht na bPinsean, 1990)
 • Beartas (lena n-áirítear an Oifig Bainistíochta Tionscadal)
 • Teicniúil (Faisnéis agus comhairle)
 • Legal
 • IT
 • Dáta
 • Oibríochtaí (Seirbhísí Corparáideacha)

Tá tuilleadh eolais maidir leis an Údarás agus obair gach Aonaid le fáil ar ár suíomh Gréasáin sa Fúinn alt seo.

Forbairt gairme

Mar chomhlacht rialaitheach, oibríonn gach Aonad go dlúth le chéile agus tá ról tábhachtach acu i seachadadh cuspóirí an Údaráis. Chun ár gcuspóirí a bhaint amach, tá tionscadail tras-Aonaid éagsúla ar siúl ag aon am ar leith i réimsí éagsúla mar mhaoirseacht, comhlíonadh agus gníomhaíocht forfheidhmithe; bainistíocht agus anailís sonraí; forbairt beartais; comhairle dhlíthiúil agus theicniúil a sholáthar; forbairt córais TFC; Acmhainní Daonna, airgeadas, soláthar agus cumarsáid. Cuireann na gníomhaíochtaí seo ar chumas fostaithe raon taithí a fháil ar fud na heagraíochta.

Eascraíonn ról maoirseachta agus rialála an Údaráis ní hamháin ó dhlí na hÉireann ach ó reachtaíocht Eorpach freisin. Tá an tÚdarás freagrach as tuairisciú thar ceann na hÉireann don Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme.

Na sochair a bhaineann le hobair san Údarás Pinsean

Tá ár n-oifig nua-aimseartha i lár na cathrach, atá suite ar Shráid an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, inrochtana go héasca ar DART, Luas agus go leor bealaí bus.

Seo thíos cuid de na buntáistí atá le tairiscint ag an Údarás:

 • rátaí pá na hearnála poiblí, sochair phinsin agus teidlíochtaí saoire bliantúla
 • deiseanna dul chun cinn gairme
 • uaireanta oibre solúbtha agus an poitéinseal chun saoire solúbtha a fháil dóibh siúd a oibríonn ag gráid CO, EO agus HEO
 • timpeallacht oibre dhinimiciúil agus idirghníomhach
 • deiseanna forbartha pearsanta trí oideachas acadúil urraithe ag fostóirí, saoire staidéir le pá agus cláir fhairsing oiliúna agus forbartha intí
 • ticéid choigiltis cánach, scéim Rothaíochta chun na hOibre agus stóráil rothar ar an láthair
 • tionscnaimh folláine – seisiúin lóin agus foghlama ar ábhair mhóréilimh, ranganna feasachta, cainteanna feasachta meabhairshláinte, soláthar torthaí úra go laethúil, tionscnaimh sláinte, tionscnaimh líonraithe fostaithe, clár rúnda cúnaimh d’fhostaithe
 • coiste sóisialta gníomhach agus cuimsitheach a dhéanann óstáil ar ghníomhaíochtaí éagsúla.

Próiseas iarratais

Glacann an tÚdarás cur chuige bunaithe ar inniúlacht nuair a bhíonn iarratais á measúnú agus agallaimh á reáchtáil. Nuair a thagann folúntas chun cinn, seo a leanas an próiseas earcaíochta ginearálta a thugtar faoi;

 1. Fógraítear an post/ról ar ár suíomh Gréasáin agus ar Poist Phoiblí. Is féidir leat clárú le haghaidh foláirimh ríomhphoist don dá shuíomh Gréasáin.
 2. Cuirtear leabhrán ina bhfuil sonraí faoin ról, agus faisnéis tacaíochta ar fáil leis an bhfoirm iarratais.
 3. Déanann iarrthóirí iarratas ar an bhfoirm iarratais a cuireadh ar fáil roimh an spriocdháta. Ní ghlactar le haon iarratas tar éis an spriocdháta.
 4. Cuirtear na hiarrthóirí rathúla ar ghearrliosta ansin le haghaidh agallaimh.
 5. D’fhéadfadh tasc nó agallamh dara babhta a bheith i gceist leis an bpróiseas de réir mar is gá.

Má theastaíonn áiseanna speisialta uait ag láthair an agallaimh (m.sh. rochtain do chathaoireacha rothaí, ateangaire comharthaí, Braille srl.) déan teagmháil dhíreach le do thoil le Gairmeacha an Údaráis Pinsin (careers@pensionsauthority.ie).

Le do thoil Cliceáil anseo ár ndeiseanna gairme reatha a fheiceáil.