Faisnéis faoi leasuithe ar na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Sochair a Chaomhnú), 2022 (na Rialacháin um Chaomhnú)

27 Deireadh Fómhair 2023: Inniu foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis d’iontaobhaithe ar na leasuithe dá bhforáiltear faoi na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Sochair a Chaomhnú) (Leasú), 2023 (IR Uimh. 499 de 2023) a tháinig i bhfeidhm an 17 Deireadh Fómhair 2023. Leasaíonn na rialacháin seo forálacha áirithe de na Rialacháin um Chaomhnú. Tá na príomhathruithe leagtha amach thíos.

Méadú ar an tairseach le haghaidh aistrithe gan toiliú na mball

Tugann alt 35 d’Acht na bPinsean an chumhacht, faoi choinníollacha áirithe, d’iontaobhaithe scéimeanna pinsean ceirde, íocaíocht aistrithe a dhéanamh i leith comhalta, in ionad sochar caomhnaithe a sholáthar ón scéim, gan toiliú an chomhalta, i gcás inar tá an méid atá ar fáil le haistriú faoi thairseach áirithe. Méadaíodh an tairseach sin go €20,000 (€10,000 roimhe seo).

Fógraí reachtúla ball le haghaidh aistrithe gan toiliú na mball

Éilíonn na Rialacháin um Chaomhnú ar iontaobhaithe fógra a thabhairt do chomhaltaí roimh ré faoi aon íocaíocht aistrithe a dhéantar de réir alt 35 d’Acht na bPinsean. Leasaítear na Rialacháin um Chaomhnú chun ligean do na fógraí sin a dhéanamh trí mhodh leictreonach ar bith.

Athruithe eile

Leasaítear Rialachán 6(b) de na Rialacháin um Chaomhnú chun athruithe ar thagairt na reachtaíochta ábhartha um chosaint mháithreachais a léiriú i gcomhthéacs saoire shealadach áirithe comhaltaí (saoire mháithreachais íoctha) nach mór a láimhseáil mar sheirbhís ináirithe. Déantar sainmhínithe éagsúla eile a nuashonrú nó a leasú freisin.

Ar deireadh, déantar athbhreithniú ar liosta na scéimeanna atá díolmhaithe ó fhorálacha Chuid III d’Acht na bPinsean chun an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair agus líon beag scéimeanna eile a áireamh, agus chun scéimeanna áirithe a bhaint.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil

An tÚdarás Pinsean

Teil: (01) 613 1900

info@pensionsauthority.ie

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Is féidir leat clárú saor in aisce ar an láithreán gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil aon uair a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.