Nuacht

 • 7 meitheamh

  Páipéar ón gComhairle Pinsean ar Mháistir-Iontaobhais – treoir phraiticiúil d’Fhostóirí agus d’Iontaobhaithe

  7 Meitheamh 2024: I gcomhthéacs an aistrithe i dtreo Máistir-Iontaobhais mar bhonn do sholáthar pinsin trí líon méadaithe fostóirí in Éirinn, tá athbhreithniú déanta ag an gComhairle Pinsean ar an gcleachtadh aistrithe agus ar na príomhphointí breithnithe do gheallsealbhóirí agus iad ag dul i mbun an aistrithe sin. . Mar thoradh ar an obair seo tá tiomsú… Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 6 Már

  Roghnú na gcéad Ghrúpaí Geallsealbhóirí eile de chuid ÚÁPGE

  Dé Céadaoin 6 Márta 2024: Tá EIOPA ag seoladh glao ar léiriú spéise do phearsanra oiriúnach chun a dhá ghrúpa geallsealbhóirí a athnuachan: Éascaíonn Grúpaí Geallsealbhóirí ÚÁPGE comhairliúchán EIOPA le geallsealbhóirí san Eoraip ar shaincheisteanna amhail caighdeáin theicniúla, treoirlínte, agus moltaí a bhaineann leis an árachas. agus earnálacha pinsin. Seo deis ar leith do… Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 2 Jan

  Athrú ar ríomh na dtáillí le haghaidh scéimeanna pinsean ceirde

  2 Eanáir 2024: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean athrú ar ríomh na dtáillí do scéimeanna pinsean ceirde ina bhfuil 20 fostóir rannpháirteach nó níos mó. D’fhaomh an tAire Coimirce Sóisialaí, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí, Seachadadh agus Athchóiriú an Phlean Forbartha Náisiúnta, sainmhíniú athbhreithnithe ar ‘bhall gníomhach’ don ... Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 18 Nollaig

  Foilsíonn an tÚdarás Pinsean a thuarascáil maidir le rannpháirtíocht agus torthaí iniúchta don bhliain 2023

  18 Nollaig 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a thuarascáil rannpháirtíochta agus torthaí iniúchta le haghaidh 2023. Is é cuspóir na tuarascála tuairimí a roinnt ar na príomhthorthaí a sainaithníodh le linn ghníomhaíocht rannpháirtíochta agus iniúchta an Údaráis in 2023. Áiríodh leis na rannpháirtíochtaí aghaidh le duine cruinnithe le máistir-iontaobhais ranníocaíochtaí sainithe (MTanna) agus scéimeanna móra sochair shainithe (DB). … Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 6 Nollaig

  Faisnéis faoin bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta

  6 Nollaig 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis faoin bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta (SRP) dá bhforáiltear faoi Acht na bPinsean, tar éis an Treoir IORP II a thrasuí. Próiseas athbhreithnithe maoirseachta Ceanglaíonn Alt 26J d’Acht na bPinsean ar an Údarás SRPanna a sheoladh maidir leis na straitéisí, próisis agus nósanna imeachta tuairiscithe arna mbunú ag … Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 30 samhain

  Faisnéis ar ráiteas comhlíonta bliantúil 2023

  30 Samhain 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis maidir leis an ráiteas comhlíonta bliantúil (ACS) do 2023 dá bhforáiltear faoi Acht na bPinsean. Ceanglas ráitis chomhlíonta bhliantúil Éilíonn alt 26T d’Acht na bPinsean ar iontaobhaithe ACS a ullmhú tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir gach bliain don bhliain roimhe sin chun críocha an … Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 31 Deireadh Fómhair

  Foilsíonn an tÚdarás Pinsean staitisticí do scéimeanna maoinithe sochair shainithe

  31 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a staitisticí scéime sochair shainithe bliantúla. Tiomsaítear na staitisticí seo ó na tuairisceáin bhliantúla sonraí achtúireacha (AADRs) a chuirtear faoi bhráid an Údaráis. Cuirtear foilseachán na bliana seo i láthair i bhformáid sraith ama agus áirítear ann staitisticí do bhlianta roimhe sin bunaithe ar shonraí ó aighneachtaí AADR le dátaí éifeachtacha suas... Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 27 Deireadh Fómhair

  Faisnéis faoi leasuithe ar na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Sochair a Chaomhnú), 2022 (na Rialacháin um Chaomhnú)

  27 Deireadh Fómhair 2023: Inniu foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis d’iontaobhaithe ar na leasuithe dá bhforáiltear faoi na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Sochair a Chaomhnú) (Leasú), 2023 (I.R. Uimh. 499 de 2023) a tháinig i bhfeidhm an 17 Deireadh Fómhair 2023. Leasaíonn na rialacháin seo forálacha áirithe de na Rialacháin um Chaomhnú. Tá na príomhathruithe leagtha amach thíos. … Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 25 Deireadh Fómhair

  Comhdháil Riosca an Údaráis Pinsean, 2023

  25 Deireadh Fómhair 2023: Dé Céadaoin an 11 Deireadh Fómhair, reáchtáil an tÚdarás Pinsean a Chomhdháil Riosca in Óstán an Marker i mBaile Átha Cliath. Ba é téama na comhdhála ná bainistíocht riosca do scéimeanna pinsin agus na hoibleagáidí méadaithe gaolmhara ar iontaobhaithe ó thrasuí na Treorach IORP II isteach i ndlí na hÉireann. Na cainteoirí agus teidil a gcuid… Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 11 Deireadh Fómhair

  Treoir measúnaithe féinriosca d’iontaobhaithe

  11 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a threoir d’iontaobhaithe ar an measúnú féinriosca (ORA), mar a cheanglaítear faoi alt 64AL d’Acht na bPinsean. Seachas i gcás socruithe aonchomhalta a bunaíodh roimh an 22 Aibreán 2021, is é an 22 Aibreán 2024 an dáta is déanaí faoinar féidir an chéad ORA de chuid scéime pinsin a chríochnú. Is é an treoir seo… Ar leanúint

  Léigh níos mó