Eolas ar fheidhmeanna agus ar sheirbhísí a sholáthraítear

Maoirseacht agus forfheidhmiú 

Déanann an tÚdarás Pinsean monatóireacht agus maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean ag iontaobhaithe na scéimeanna pinsean gairme, soláthraithe na gcuntas pearsanta coigiltis scoir (CCSP), riarthóirí cláraithe agus fostóirí.

Cuireann an tÚdarás cur chuige réamhbhreathnaitheach, riosca-bhunaithe i bhfeidhm maidir lena mhaoirseacht. Tugann sé faoi obair mhaoirseachta réamhghníomhach trí imscrúduithe a dhéanamh, iniúchtaí ar an láthair agus as an láthair, cruinnithe rannpháirtíochta, athbhreithnithe téamacha agus iniúchtaí deisce. Ina theannta sin, déanann an tÚdarás maoirsiú frithghníomhach mar fhreagra ar imeachtaí sonracha agus/nó tuairiscí sceithireachta agus cuireann sé tús le gníomh forfheidhmithe nuair is cuí. Tá an tÚdarás freagrach freisin as iarratais rialála agus aighneachtaí ó iontaobhaithe scéimeanna pinsean, riarthóirí cláraithe agus soláthraithe CCSP a phróiseáil.

Foilseacháin

Tá roinnt foilseachán a bhaineann le pinsin curtha le chéile ag an Údarás lena n-áirítear.

 • Seicliostaí agus treoracha,
 • Cód Cleachtais d’iontaobhaithe,
 • Uirlis chun priacal airgeadais sochair shainithe a thomhas,
 • Ceisteanna Coitianta ar phinsin,
 • Gluais téarmaí pinsin,
 • Treoir,
 • Riachtanais cháilíochtaí iontaobhaithe agus liosta cúrsaí ábhartha,
 • Riachtanais oiliúna iontaobhaithe agus clár oiliúnóirí iontaobhaithe, agus
 • Treoir reachtúil.

Tá siad seo ar fáil ar líne faoi na Rannóg na nIontaobhaithe/Riarthóir Cláraithe de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Oiliúint iontaobhaithe

Caithfidh leibhéal áirithe eolais a bheith ag iontaobhaithe ar an gcóras pinsin agus ba chóir go mbeadh siad feasach ar a ndualgais agus a bhfreagrachtaí.

Tá an tÚdarás tiomanta do thacú le hiontaobhaithe ina ról dúshlánach agus cabhrú leo a gcuid freagrachtaí agus dualgais mar iontaobhaithe a chomhlíonadh. Cuireann an tÚdarás treoir ar fáil d’iontaobhaithe agus cuireann sé raon leathan acmhainní ar fáil lena n-áirítear:

 • Treoir agus CCanna ar athruithe sa reachtaíocht nó ar rialacháin,
 • Réimse treoracha agus seicliostaí pinsin,
 • Liosta de chúrsaí oiliúna iontaobhaithe cláraithe, agus
 • Seirbhís fiosrúcháin ar 01-6131900 nó ag info@pensionsauthority.ie.

Clár Sonraí Pinsean (PDR)

Is tairseach seirbhísí ar líne é Clár Sonraí na bPinsean (PDR), arna oibriú ag an Údarás, atá deartha chun ligean d’úsáideoirí cláraithe (eintitis agus daoine aonair) monatóireacht a dhéanamh ar na scéimeanna pinsean ceirde agus na CBSanna iontaobhais dá ngníomhaíonn siad agus foirmeacha a chomhdú agus a íoc. táillí ar líne ar a son.

Teagmháil

Má tá tuilleadh eolais uait, nó má tá aon cheist agat, úsáid an Teagmháil saoráid.