Eolas ar fáil ón Údarás Pinsean

I measc na gcineálacha taifead atá ar fáil ag an Údarás tá:

Aicme taifeadMíniú
Riarachán inmheánach Baineann na taifid seo le bainistíocht laethúil an Údaráis. Is féidir le faisnéis a choinnítear sa réimse seo ábhair mar rialú airgeadais, eagrú cruinnithe an Údaráis, conarthaí chun earraí agus seirbhísí a sholáthar don Údarás, etc.
Polasaí Is faisnéis í seo a choinnítear ar fhoirmliú agus ar chur i bhfeidhm polasaí, ar féidir é a fhorbairt ó raon leathan foinsí, lena n-áirítear moltaí ón Údarás nó treoracha ón Aire.
Reachtaíocht Baineann an fhaisnéis a choimeádtar faoin gceannteideal seo leis na hullmhúcháin do dhéanamh an dlí, an nós imeachta trína ndéantar dlí de thogra óna céimeanna tosaigh ar deireadh trí Acht Oireachtais a thabhairt isteach.
Clár scéimeanna Tá dualgas ar iontaobhaithe scéimeanna, faoi Acht na bPinsean, scéimeanna pinsean ceirde a chlárú leis an Údarás. Áirítear le faisnéis sa chatagóir seo an bunachar sonraí a choimeádann an tÚdarás chun na críche sin.
Táirgí CCSP Déanann an tÚdarás maoirsiú ar ghníomhaíochtaí soláthraithe maidir lena dtáirgí ceadaithe agus déanann sé monatóireacht ar chomhlíonadh na reachtaíochta maidir le CCSP. Mar chuid de ról rialála an Údaráis, tá clár de sholáthraithe CCSP agus a gcuid táirgí ar fáil le féachaint ar shuíomh Gréasáin an Údaráis.
FiosrúcháinDéileálann Seirbhís Fiosrúcháin an Údaráis le fiosrúcháin ó chomhaltaí scéime agus a gcleithiúnaithe, comhaltaí ionchasacha, iontaobhaithe, ceardchumainn, fostóirí agus fostaithe cuideachta a bhfuil feidhmeanna pearsanra, caidrimh thionsclaíoch agus/nó pá acu. Faightear fiosrúcháin de chineál níos teicniúla freisin ó chleachtóirí pinsin agus ó chomhlachtaí gairmiúla.
Comhlíonadh Baineann an fhaisnéis a choimeádtar sa chatagóir seo le gearáin faoi neamhchomhlíonadh Acht na bPinsean, tuarascálacha éigeantacha agus deonacha don Údarás, iniúchtaí scéime, imscrúduithe ag éirí as fiosrúcháin/gearáin/tuarascálacha, ionchúisimh faoin Acht agus eisiúint treoracha etc. Acht.
Cinntí Baineann an fhaisnéis a choimeádtar sa chatagóir seo leis na cinntí foirmiúla atá de chumhacht ag an Údarás faoin Acht.
Treoracha/treoirlínte Áirítear le faisnéis sa chatagóir seo gach céim de threoracha nó treoirlínte a eisítear do chomhaltaí an Údaráis agus/nó don fhoireann atá ag riaradh Acht na bPinsean.
Treoracha/treoirlínte an AEBheadh ​​faisnéis ar an treoir nó ar an treoirlíne atá i gceist san ábhar a choinnítear, agus ar an gcaoi a ndéantar í a léirmhíniú agus a fheidhmiú sa Stát.

Eagrúchán agus struchtúr pá/grádaithe

Tá na rátaí pá sa chiorclán thíos in Aguisín 1A, a bhaineann le haicme D ÁSPC (iontrálaithe roimh 6 Aibreán 1995) agus Aguisín 2A, a bhaineann le ÁSPC Aicme A (iontrálaithe iar-6 Aibreán 95).

Cairt Chustaiméirí

Cód iompair ghnó

Faisnéis do chomhaltaí scéime

Braitheann éifeachtúlacht Acht na bPinsean maidir le pinsin cheirde a chosaint go mór ar chomhaltaí scéime a bheith ar an eolas go hiomlán faoina gcearta faoi Acht na bPinsean.

Agus é seo san áireamh, cuireann an tÚdarás raon leathan faisnéise ar fáil i bhfoirm faisnéise, seicliostaí agus nótaí treorach ar gach gné d'Acht na bPinsean a bhaineann le baill scéime. Tá an t-eolas seo ar fad ar fáil faoi na 'Seicliostaí agus treoracha' chuid de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Treoir do chleachtóirí pinsin

Is féidir nótaí treorach mionsonraithe agus CCanna (atá deartha go príomha le húsáid ag cleachtóirí pinsin) maidir le comhlíonadh phríomhfhorálacha Acht na bPinsean a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Meabhráin tuisceana

Seo thíos liosta de na meabhráin tuisceana atá déanta ag an Údarás go dtí seo:

  • Meamraim tuisceana idir an tÚdarás agus Banc Ceannais na hÉireann dar dáta 16 Meán Fómhair 2016.
  • Meamraim tuisceana idir an tÚdarás agus an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsin dar dáta 6 Samhain 2019.

Déan tagairt le do thoil do na ‘Naisc Ghaolmhara’ thíos chun eolas a fháil faoin Údarás ar na nithe seo a leanas;

  • Bunú agus ról – cé muid féin agus cad a dhéanaimid,
  • Socruithe rialachais/bainistíochta, agus 
  • Pleananna misin agus straitéis.