sonraí Oscail

Sonraí oscailte agus treoir faisnéise na hearnála poiblí a athúsáid

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Sonraí Oscailte agus Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí) 2021 IR 376/2021 (na Rialacháin um Shonraí Oscailte), a thrasuíonn i ndlí na hÉireann an Treoir maidir le Sonraí Oscailte agus athúsáid faisnéise na hEarnála Poiblí) (AE) 2019/1024 (an Treoir um Shonraí Oscailte) a shainordaíonn scaoileadh sonraí na hearnála poiblí i bhformáidí saora agus oscailte. Is é cuspóir foriomlán na Treorach um Shonraí Oscailte leanúint de gheilleagar sonraí an AE a neartú trí mhéadú a dhéanamh ar an méid sonraí earnála poiblí atá ar fáil lena n-athúsáid, iomaíocht chothrom agus rochtain éasca ar fhaisnéis na hearnála poiblí a áirithiú, agus feabhas a chur ar nuálaíocht trasteorann bunaithe. ar shonraí.

Is é beartas an Údaráis Pinsean ná oibleagáidí na Treorach um Shonraí Oscailte a chomhlíonadh agus spreagaimid athúsáid na faisnéise a chuirimid ar fáil faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha amach thíos.

Beartas athúsáid sonraí an Údaráis Pinsean

Tá cead agat an fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin seo a athúsáid gan cead a lorg roimh ré, faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha amach inár gCeadúnas agus ag an séanadh thíos. Tá an fhaisnéis go léir ar an suíomh Gréasáin seo faoi chóipcheart an Údaráis mura gcuirtear a mhalairt in iúl go sainráite. Ní údaraíonn an tÚdarás d’aon úsáideoir cearta eisiacha a bheith aige chun a chuid faisnéise a athúsáid.

Liostaíonn an tÚdarás Pinsean de na príomhdhoiciméid atá ar fáil go poiblí lena n-athúsáid

Seo a leanas liosta de na príomhdhoiciméid atá ar fáil ar ár suíomh Gréasáin le haghaidh athúsáide lena n-áirítear:

 • Tuarascálacha bliantúla
 • Torthaí an tsuirbhé
 • Ábhair faisnéise agus treorach
 • Torthaí an iniúchta maoirseachta
 • Liosta soláthraithe agus táirgí cuntais choigiltis scoir phearsanta (CCSP).
 • Liosta de riarthóirí cláraithe
 • Foláirimh nuachta

Iarratais ar shonraí

Ba cheart aon iarratais ar shonraí faoi na Rialacháin um Shonraí Oscailte, nach bhfuil ar fáil ar ár suíomh Gréasáin, nó aon cheisteanna a chur ar ríomhphost chuig Oifigeach Cosanta Sonraí an Údaráis. Ba cheart go léireodh an iarraidh go soiléir go bhfuil sí á déanamh faoin Treoir maidir le Sonraí Oscailte.

Oifigeach Cosanta Sonraí
An tÚdarás Pinsean
Teach Verschoyle
28/30 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2,
D02 KX27
r-phost: dpo@pensionsauthority.ie
Fón: (01) 613 1900

Sula ndéanann tú iarratas ar shonraí molaimid duit athbhreithniú a dhéanamh ar ár liosta de na príomhdhoiciméid atá le hathúsáid thuas agus seiceáil an bhfuil na sonraí atá á lorg agat ar fáil ar ár suíomh Gréasáin cheana féin.

Déanfar athbhreithniú ar iarratais ar shonraí oscailte lena chinntiú go gcomhlíonann siad na coinníollacha is gá agus cibé an bhfuil feidhm ag aon cheann de na díolúintí, dá dtagraítear thíos, maidir le scaoileadh a chosc.

Doiciméid díolmhaithe

Leagtar amach i Rialachán 3(2) de na Rialacháin um Shonraí Oscailte liosta fairsing de na cineálacha doiciméad nach mbeidh feidhm ag na Rialacháin maidir leo, agus nach bhfuil faoi réir a nochta mar sin. Ina measc seo tá:

 • doiciméid ar gníomhaíocht é a sholáthar nach dtagann faoi raon feidhme chúram poiblí an chomhlachta earnála poiblí lena mbaineann – Rialachán 3(2)(a). Dá bhrí sin, ní bheadh ​​ceangal ar an Údarás rochtain ar shonraí a sholáthar, nach bhfuil a n-ábhar laistigh de shainchúram an Údaráis, i.e.
 • doiciméid a bhfuil cearta maoine intleachtúla ag tríú páirtithe ina leith – Rialachán 3(2)(c),
 • doiciméid a bhfuil rochtain orthu eisiata faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018 – Rialachán 3(2)(d)(i), agus
 • doiciméid atá faoi phribhléid dhlíthiúil – Rialachán 3(4)(c) de na Sonraí Oscailte. Mar sin ní gá doiciméid faoi phribhléid dhlíthiúil a scaoileadh faoi na Rialacháin um Shonraí Oscailte.

Fráma ama chun d'iarratas ar shonraí a phróiseáil

Forálann Rialachán 6(2) de Rialacháin Sonraí Oscailte gur cheart do chomhlacht earnála poiblí freagra a thabhairt ar iarratas ar athúsáid:

 • laistigh de 20 lá oibre ón iarratas a fháil, nó
 • i gcás iarratais fhairsing nó chasta, laistigh de 40 lá oibre.

Más rud é, i ngeall ar mhéid nó ar chastacht na hiarrata, go dtógfaidh an phróiseáil níos faide ná 20 lá oibre ón iarraidh a fháil, cuirfidh an tÚdarás é sin in iúl don iarrthóir a luaithe is féidir, agus tráth nach déanaí ná trí seachtaine tar éis an iarraidh tosaigh a fháil. . In imthosca den sórt sin, ba cheart don Údarás freagra iomlán a thabhairt ar an iarraidh laistigh de 40 lá oibre ón iarraidh a fháil.

Muirir

Tabharfaidh an tÚdarás freagra dearfach ar iarratais ar shonraí faoin Treoir um Shonraí Oscailte mura rud é go gcuirfeadh sé sin ualach suntasach ar an Údarás. Is é prionsabal réamhshocraithe an Údaráis ná athúsáid in aisce, áfach, breithneofar é seo ar bhonn cás ar chás. Braithfidh impleachtaí costais agus cibé an bhfuil táillí i bhfeidhm ar an méid sonraí a lorgaítear.

Ráiteas Ceadúnais

Tá sonraí an Údaráis faoi réir théarmaí an Cheadúnais CC-BY, gan gá d’úsáideoirí iarratas a dhéanamh chuig an Údarás.

Faoi Cheadúnas CC-BY, ní mór d’úsáideoirí foinse na faisnéise ina dtáirge nó ina bhfeidhmchlár a admháil tríd an ráiteas sannta seo a áireamh nó a nascadh leis: “Tá Sonraí Rialtas na hÉireann ann atá ceadúnaithe faoi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ceadúnas".

Séanadh

Foilsítear na sonraí go léir ar ár suíomh Gréasáin 'mar atá'. Tá an fhaisnéis ceadúnaithe ‘mar atá’ agus ní áirítear léi gach uiríoll, barántas, oibleagáidí agus dliteanais maidir leis an bhfaisnéis a mhéid a cheadaítear faoin dlí.

Níl an tÚdarás faoi dhliteanas i leith aon earráidí nó easnaimh san fhaisnéis agus ní bheidh sé faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais, díobhála nó damáiste de chineál ar bith is cúis lena húsáid. Ní thugann an tÚdarás ráthaíocht do sholáthar leanúnach na faisnéise.

díolúintí

Ní chumhdaíonn an ceadúnas seo faisnéis phearsanta, mura bhfuil sé anaithnid agus/nó comhiomlánaithe a dhóthain. Ní chumhdaíonn sé cearta tríú páirtí ach oiread (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, paitinní, cóipcheart, cearta bunachar sonraí nó trádmharcanna).

Próiseas achomharc

Deir Rialachán 15(1) de na Rialacháin um Shonraí Oscailte nuair a chinneann comhlacht earnála poiblí:

 1. diúltú cead a thabhairt d’iarratasóir doiciméad a athúsáid,
 2. diúltú ceart eisiach a dheonú d’iarratasóir chun doiciméad a athúsáid,
 3. athúsáid doiciméad a cheadú ach faoi réir muirear beartaithe a bheith íoctha a chreideann an t-iarratasóir nach dtagann le ceanglais na Rialachán Sonraí Oscailte agus é ag socrú méid an mhuirir bheartaithe, nó
 4. athúsáid doiciméad a cheadú faoi réir coinníollacha forchuir,

ansin féadfaidh an t-iarratasóir achomharc a dhéanamh i gcoinne an diúltaithe, méid an mhuirir bheartaithe nó aon choinníll a fhorchuirtear amhlaidh.

Tá Oifig an Choimisinéara Faisnéise (OIC) freagrach as seasamh le cearta daoine aonair faoi na rialacháin um shonraí oscailte. Tá an chumhacht ag OIC cinneadh comhlachta earnála poiblí a dhearbhú, a chur ar neamhní nó a athrú. Is féidir le daoine aonair a bhraitheann go bhfuil sárú á dhéanamh ar a gcearta gearán a dhéanamh leis an OIC, a dhéanfaidh an scéal a fhiosrú, agus cibé bearta is gá a ghlacadh chun é a réiteach.